Khi đầu đuôi câm thì hôm sau đánh con lô nào?

Câm đầu:
Câm Đầu 0: hôm sau thường có 04, 06, 09.
Câm Đầu 1: hôm sau thường có 16, 17.
Câm Đầu 2: hôm sau thường có 21, 25, 29.
Câm Đầu 3: hôm sau thường có 30, 36, 39.
Câm Đầu 4: hôm sau thường có 40, 44, 45.
Câm Đầu 5: hôm sau thường có 54, 59.
Câm Đầu 6: hôm sau thường có 61, 63.
Câm Đầu 7: hôm sau thường có 70, 71, 75.
Câm Đầu 8: hôm sau thường có 80, 82, 89.
Câm Đầu 9: hôm sau thường có 95, 92.
Câm Đuôi:
Câm Đuôi 0: hôm sau thường có 00, 20, 80.
Câm Đuôi 1: hôm sau thường có 21, 41.
Câm Đuôi 2: hôm sau thường có 22, 52, 82.
Câm Đuôi 3: hôm sau thường có 73, 83.
Câm Đuôi 4: hôm sau thường có 64, 84.
Câm Đuôi 5: hôm sau thường có 55, 85, 95.
Câm Đuôi 6: hôm sau thường có 06, 16, 56.
Câm Đuôi 7: hôm sau thường có 17, 47, 67.
Câm Đuôi 8: hôm sau thường có 08, 18, 88.
Câm Đuôi 9: hôm sau thường có 29, 39, 59, 99.
+ Dưới đây là những con số liên quan đến giải đặc biệt:

ĐB về 00 hay 40 hay 80 hôm sau đánh lô tô 37, 77 và ngược lại.
ĐB: 01-41-81 <=> 05-45-85
ĐB: 02-42-82 <=> 16-56-96
ĐB: 03-43-83 <=> 32-72
ĐB: 04-44-84 <=> 12-52-92
ĐB: 06-46-86 <=> 17-57-97
ĐB: 07-47-87 <=> 24-64
ĐB: 08-48-88 <=> 20-60
ĐB: 09-49-89 <=> 33-73
ĐB: 10-50-90 <=> 18-58-98
ĐB: 11-51-91 <=> 15-55-95
ĐB: 13-53-93 <=> 14-54-94
ĐB: 19-59-99 <=> 27-67
ĐB: 21-61 <=> 22-62
ĐB: 23-63 <=> 30-70
ĐB: 25-65 <=> 35-75
ĐB: 26-66 <=> 31-71
ĐB: 28-68 <=> 29-69
ĐB: 34-74 <=> 36-76
ĐB: 38-78 <=> 39-79

thân : Admin